Location

Kỳ Co Thị Nai Eo Gió Ga Quy Nhơn Biển Quy Nhơn Núi Vũng Chua Gềnh Ráng Tiên Sa Bãi Xếp

Quy Nhon Railway Station

Distance: 2.4 km

Travel Duration: 7 minutes

Quy Nhon General Beach

Distance: 400 m

Travel Duration: 1 minutes

Thi Nai Port

Distance: 1 km

Travel durations: 3minutes

Phu Cat Airport

Distance: 40 km

Travel duration: 60 minutes

Quy Nhon Stadium

Distance: 1.7 km

Travel duration: 5 minutes

O Loan Pond

Distance: 78km

Travel duration: 96 minutes